Philip Morris International - Obchodní partnery

Kdo jsme?

Jsme členem skupiny Philip Morris International. Údaje o naší společnosti (název, adresa atd.) jsou Vám poskytnuty samostatně při shromažďování informací o Vás (či pro potvrzení tohoto shromažďování), například v oznámení v aplikaci, na webových stránkách, v e-mailu či ve smlouvě mezi námi, kde je obsažen odkaz na toto oznámení. Případně jste mohli být na toto oznámení odkázáni poté, co jsme o Vás shromáždili informace, ale vzhledem k okolnostem shromažďování aniž bychom Vás v té době individuálně kontaktovali.

 • PMI: Philip Morris International, přední mezinárodní tabáková společnost. Sestává z řady společností neboli „přidružených společností“.
 • Přidružené společnosti PMI: Každý člen skupiny společností Philip Morris International je „přidruženou společností PMI“. Výraz „my“ (nebo „nás“ nebo „naše“) odkazuje na přidruženou společnost PMI, která jako první shromáždila informace o Vás (například přidružená společnost PMI, která uzavřela smlouvu o odběru zboží nebo služeb od Vás nebo Vašeho zaměstnavatele, nebo přidružená společnost PMI, kterou jste kontaktovali nebo jejíž kancelář jste navštívili).
 • PMI produkt: znamená náš produkt nebo produkt jiné přidružené společnosti PMI.

Jak o Vás shromažďujeme informace?

Informace o Vás můžeme shromažďovat různými způsoby:

 • Informace nám můžete poskytnout přímo (např. podpisem smlouvy, vyplněním formuláře, během telefonátu, korespondencí nebo při setkání s našimi zaměstnanci).
 • Informace můžeme shromažďovat automaticky (např. když používáte systémy PMI, zařízení vydané PMI, jako je notebook nebo mobilní telefon, software vydaný PMI, např. aplikace PMI, nebo webové stránky PMI).
 • Informace můžeme získat od třetích osob (např. od Vašeho zaměstnavatele nebo zástupce, nebo z veřejně přístupných zdrojů, například na webových stránkách společnosti, vyhledáváním na internetu, od obchodních informačních agentur nebo z platforem sociálních sítí, jako je LinkedIn, Facebook a Twitter).

V tomto oznámení označujeme všechny způsoby, kterými jste s námi v kontaktu, jako „kontaktní místa PMI“. Kontaktní místa PMI zahrnují jak fyzická kontaktní místa (například kanceláře PMI, maloobchodní prodejny a akce), tak digitální kontaktní místa (např. e-mailová korespondence, používaní aplikací a webových stránek).

Můžeme shromažďovat informace, které nám poskytnete přímo. Obvykle se tak stane, když:

 • se zaregistrujete do některé z našich databází (to můžete učinit např. osobně, prostřednictvím aplikace nebo online);
 • uzavřete smlouvu o poskytování produktů nebo služeb naší společnosti, nebo nám poskytnete informace v souvislosti s touto dohodou;
 • s námi uzavřete smlouvu o prodeji PMI produktů;
 • si stáhnete nebo používáte digitální kontaktní místo (např. aplikaci nebo webovou stránku);
 • nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního místa nebo e-mailem, na sociálních sítích nebo telefonicky;
 • se setkáte s jedním z našich zaměstnanců nebo s ním vedete korespondenci, za účelem diskuse o Vašem podnikání, Vašich názorech na záležitosti, které jsou pro nás důležité, nebo o našem podnikání;
 • se zaregistrujete k odběru tiskových zpráv, e-mailových upozornění nebo jiných marketingových oznámení PMI;
 • se zúčastníte průzkumů PMI nebo (pokud je to povoleno zákonem) soutěží nebo propagačních akcí PMI; nebo
 • navštívíte naše kanceláře nebo se zúčastněte akce pořádané přidruženou společností PMI.

Vaše informace můžeme shromažďovat automaticky. Obvykle se tak stane, když:

 • navštívíte naše kanceláře (např. prostřednictvím videozáznamu (CCTV) a záznamů o přístupu do budovy);
 • pracujete na prodejně nebo navštívíte prodejnu, kde se prodávají produkty PMI (např. shromažďováním Vašich údajů při placení nebo prostřednictvím v prodejně instalovaných senzorů propojených s mobilní technologií);
 • navštívíte akci pořádanou přidruženou společností PMI (např. prostřednictvím nákupů/prodejů na takové akci nebo prostřednictvím tam instalovaných senzorů propojených s mobilní technologií);
 • použijete systémy PMI, software vydaný PMI nebo zařízení vydaná PMI, jako je notebook nebo mobilní telefon (např. shromažďováním údajů o používání systémů a zařízení, souborů protokolů o přístupu a ukládáním korespondence odeslané a přijaté pomocí systémů a zařízení PMI);
 • s námi komunikujete (např. prostřednictvím kontaktního místa PMI nebo platforem sociálních sítí);
 • používáte kontaktní místa PMI (např. prostřednictvím sledovacích mechanismů v aplikaci nebo na webových stránkách); nebo
 • umístíte na platformy sociálních sítí, které sledujeme, veřejné příspěvky (např. abychom mohli pochopit veřejné mínění nebo reagovat na žádosti týkající se produktů PMI).

Informace o Vás můžeme také shromažďovat automaticky pomocí souborů cookie a podobných sledovacích technologií na digitálních kontaktních místech PMI. Konkrétní používané soubory cookie a technologie budou záviset na daném kontaktním místě PMI. Informace o souborech cookie (včetně souborů cookie služby Google Analytics) a podobných technologiích používaných na kontaktním místě, včetně toho, jak můžete soubory cookie přijmout nebo odmítnout, naleznete v oznámení o souborech cookie, které je k dispozici na daném kontaktním místě nebo jeho prostřednictvím.

Pokud to zákon umožňuje, můžeme o Vás získávat informace od třetích stran, zejména s ohledem na přípravu na obchodní spolupráci s Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem nebo s ohledem na Vaše veřejně známé postoje, názory a rozhodnutí, které mohou ovlivnit veřejnou politiku a další záležitosti související s PMI. To může zahrnovat informace poskytované obchodními informačními agenturami, informace sdílené mezi přidruženými společnostmi PMI, veřejně dostupné informace z profilů na sociálních sítích třetích stran (např. LinkedIn).

Informace můžeme shromažďovat i v jiných souvislostech, které Vám budou v danou chvíli ozřejmeny.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Můžeme o Vás shromažďovat různé typy informací:

 • informace nezbytné ke správě a řízení našeho vztahu s Vámi, Vaším zaměstnavatelem nebo zástupcem (včetně možnosti, kdy takový vztah zvažujeme)
 • informace nezbytné k nákupu zboží a služeb
 • informace nezbytné k obchodování s produkty nebo službami PMI či k poskytování poradenství ohledně těchto produktů nebo služeb (např. k vyřizování objednávek)
 • informace nezbytné k poskytování podpory pro produkty nebo služby PMI nebo k poskytování záručních služeb
 • informace o tom, co děláte ve svém podniku v souvislosti s našimi spotřebiteli, produkty PMI nebo námi (poskytování záručních služeb, vystavování produktů a prodejních materiálů PMI apod.)
 • informace, které nám poskytnete ve smlouvách, formulářích nebo průzkumech
 • informace o Vašich návštěvách našich kanceláří, prodejen a akcí
 • informace, které nám sdělíte v telefonátech s námi, na schůzkách s našimi zaměstnanci nebo v emailech, které nám zašlete
 • informace o Vašich preferencích a zájmech
 • informace nezbytné k ověření Vašeho věku, totožnosti, případně oprávnění jednat jménem Vašeho zaměstnavatele
 • informace o Vašich veřejně známých postojích, názorech a rozhodnutích, které mohou ovlivnit veřejnou politiku a další záležitosti související s PMI
 • informace, které nám byly poskytnuty při používání informačních systémů, které provozují přidružené společnosti PMI
 • automatizované záznamy o Vašem používání informačních systémů PMI, včetně zařízení vydaných PMI

Informace, které shromažďujeme přímo od Vás, budou patrné z kontextu, v němž je poskytujete. Například:

 • pokud jste dodavatelem (nebo potenciálním dodavatelem), za účelem řízení našeho vztahu s Vámi, Vaším zaměstnavatelem nebo zástupcem nám poskytnete své jméno, kontaktní a fakturační údaje a podrobnosti o produktech/službách (a případně o nárocích na úhradu nákladů), abychom mohli plnit naši smlouvu nebo podniknout kroky v souvislosti s ní (např. informace o finanční stabilitě, informace o obchodních sankcích, prověrky) a abychom mohli spravovat Váš přístup do našich budov, informačních systémů a zařízení IT a jejich používání;
 • pokud jste veřejně známou osobou, jejíž názory mohou ovlivnit veřejnou politiku nebo jiné otázky, které se týkají společnosti PMI, můžeme zaznamenat, jaké názory jste zveřejnili, a čas a datum, kdy jste tak učinili, nebo pokud se setkáte s některým z našich zaměstnanců, tyto základní údaje o tomto setkání, jakož i Vaše názory, které jste nám sdělili jako své veřejné názory;
 • můžete nám poskytnout informace o svých preferencích a zájmech, abychom Vám mohli nabídnout programy odměn nebo Vás pozvat na akce, které Vás zajímají;
 • můžeme shromažďovat informace, které nám umožní ověřit Váš věk a identitu, například kopii dokladu totožnosti.

Informace, které shromažďujeme automaticky, se obecně týkají:

 • podrobností o Vaší návštěvě nebo telefonátu (např. čas a doba trvání);
 • četnosti Vašich návštěv našich kanceláří, prodejen nebo akcí (včetně prostor v jejich bezprostřední blízkosti) a podrobností ohledně prostor, do kterých vstupujete, a doby trvání Vašich návštěv;
 • informací pro systémy kontroly přístupu do budov;
 • biometrických údajů pro účely identifikace (pro kontrolu přístupu do budovy nebo pro přístup k zařízením IT);
 • Vašeho používání digitálních kontaktních míst PMI (např. stránky, které navštívíte, stránka, ze které jste přišli, stránka, na kterou jste po odchodu přešli, vyhledávaná slova a slovní spojení nebo odkazy, na které jste v rámci kontaktního místa klikli);
 • automatizované záznamy o Vašem používání informačních systémů PMI, včetně zařízení vydaných PMI;
 • informace, které nám byly poskytnuty při používání informačních systémů, které provozují přidružené společnosti PMI;
 • informací, které nám byly poskytnuty při používání online fór PMI;
 • informací, které nám byly poskytnuty v korespondenci; a
 • Vašeho zařízení (například Vaše IP adresa nebo jedinečný identifikátor zařízení, údaje o poloze, podrobnosti o souborech cookie, které jsme případně uložili na Vašem zařízení).

Informace, které shromažďujeme od třetích stran, se zpravidla skládají z veřejně dostupných informací (jako jsou Vaše pracovní pozice, preference a zájmy, Vaše postoje, názory a rozhodnutí, které mohou ovlivnit veřejnou politiku a další záležitosti související s PMI), například z veřejných příspěvků na sociálních sítích.

Pro jaké účely informace o Vás používáme a na jakém právním základě?

V této části popisujeme účely, pro které osobní údaje používáme. Toto oznámení je nicméně globální, proto pokud právní předpisy určité země některé činnosti popisované v tomto oznámení omezují nebo zakazují, nebudeme pro tyto účely v dané zemi Vaše osobní údaje používat.

S výhradou výše uvedeného můžeme v závislosti na povaze našeho vztahu s Vámi používat informace o Vás pro následující účely:

 • pro splnění zákonných povinností, například ověření Vašeho věku, totožnosti, provedení kontroly v rámci zásady „poznej svého dodavatele“ a řízení našeho smluvního vztahu s Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem;
 • k zajištění souladu s právními předpisy, například uchovávání a používání Vašich záznamů v souvislosti s očekávanými spory, pro účely poradenství poskytovaného našimi právníky a jinými poradci;
 • k nákupu zboží a služeb od Vás nebo Vašeho zaměstnavatele, včetně kontaktování Vás za účelem správy našeho obchodního vztahu, získání služeb souvisejících s prodejem a za účelem úhrady zboží, služeb a výdajů (pokud je to relevantní);
 • k prodeji našich výrobků Vám, včetně vyřizování Vašich objednávek a zpracovávání Vašich plateb;
 • k poskytování služeb souvisejících s prodejem, včetně vyřizování Vašich dotazů a požadavků, a poskytování záručního servisu;
 • k informování Vás o aktualizacích, propagačních akcích a událostech, a pro účely správy souvisejících aspektů našeho vztahu, včetně správy věrnostních programů, zlepšování produktů, průzkumu trhu, vývoje marketingových strategií, správy marketingových kampaní a personalizace Vašich zkušeností na akcích;
 • na podporu všech výše uvedených činností, včetně správy Vašich účtů nebo účtů Vašeho zaměstnavatele, umožnění používání kontaktních míst PMI a prodeje produktů PMI, korespondence s Vámi, personalizace Vašich zkušeností s kontaktními místy PMI, správy a řešení problémů, obecného vedení záznamů a správy Vašeho přístupu do všech systémů, do kterých jsme Vám poskytli přístup;
 • pro obchodní analýzy a zlepšování, včetně zlepšování produktů, kanceláří, procesů, prodejen a akcí PMI, jakož i informací, systémů a zařízení, které my (nebo naše přidružené společnosti) poskytujeme našim dodavatelům, poskytovatelům služeb, smluvním partnerům třetích stran, prodejcům a návštěvníkům;
 • k umožnění a správě Vašeho používání systémů PMI, softwaru vydaného PMI, zařízení PMI a informací PMI;
 • k monitorování Vašeho používání systémů a zařízení PMI, například k zajištění vhodného používání internetu a e-mailových služeb a vhodného nakládání s firemními informacemi;
 • k udržování bezpečnosti systémů, zařízení, informací a budov PMI;
 • abychom Vás my nebo naši obchodní partneři mohli informovat o potenciálních možnostech účasti na marketingu nebo propagaci produktů PMI;
 • k porozumění Vašim postojům, názorům, rozhodnutím a tomu, jak mohou ovlivnit veřejnou politiku a další záležitosti související s PMI;
 • pro další účely, na které Vás upozorníme nebo které budou zřejmé z kontextu v okamžiku, kdy budou informace o Vás poprvé shromážděny
Právním základem pro naše použití informací o Vás je některý z následujících důvodů (které podrobněji vysvětlujeme v části „Zjistit více“):
 • splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje;
 • plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou;
 • oprávněný obchodní zájem, který není nadřazen Vašim zájmům v souvislosti s ochranou informací;
 • v případě, že se neuplatní žádný z výše uvedených důvodů nebo pokud to vyžaduje zákon, je nutné mít Váš souhlas (o který Vás požádáme před zpracováním informací).

Účely, pro které používáme informace o Vás, s odpovídajícími způsoby jejich shromažďování a právním základem pro jejich použití, jsou:

 Účel
Způsob shromažďování a právní základ pro zpracování


Splnění zákonných povinností

 • ověření Vašeho věku, totožnosti a statusu obchodního partnera
 • plnění daňových povinností a povinností v oblasti obchodního účetnictví

 • „poznej svého dodavatele“ 

 • obchodní sankce 

 • prověřování minulosti 

 • řízení ochrany zdraví a bezpečnosti

 • zákonné a regulační požadavky na zveřejnění informací

 • střety zájmů

 • evidence časových výkazů a faktur v rozsahu, v jakém působíte jako externí poradce

 • vedení smluv a souvisejících dokumentů, ve kterých můžete být uvedeni

 • prošetřování nahlášených obvinění z přestupků

Tyto informace nám zpravidla poskytujete přímo v době, kdy s námi udržujete vztah nebo s námi komunikujete.

Používáme je, protože jsou nezbytné k tomu, abychom splnili zákonnou povinnost obchodovat pouze s dospělými osobami a provozovat naši činnost v souladu s předpisy (včetně předpisů týkajících se obchodních společností a plnění daňových povinností), vést finanční a daňové záznamy, dodržovat obchodní sankce, dodržovat zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví (což může zahrnovat vedení záznamů o incidentech), vypracovávat zprávy, vyhovět žádostem o informace od příslušných orgánů a řešit případné střety zájmů, a to i v zemích, kde taková zákonná povinnost neexistuje, protože máme oprávněný obchodní zájem řídit naše podnikání v souladu s požadavky správné praxe, který není nadřazen Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s ochranou informací o Vás.


Nákup výrobků a služeb

 • kontaktování Vás v rámci poskytování produktů nebo služeb z Vaší strany nebo ze strany Vašeho zaměstnavatele
 • správa účtu, který vedeme u Vás nebo Vašeho zaměstnavatele 
 • zpracovávání plateb 
 • správa vztahů
 • sledování Vašeho dodržování naší smlouvy, našich zásad a interních programů (např. našeho programu GAP, pokud jste zemědělec, který nám dodává suroviny) 
 • vyšetřování nedodržování naší smlouvy, zásad a interních programů, problémů a incidentů 
 • řízení nápravy nedodržování naší smlouvy, zásad a interních programů, problémů a incidentů

Tyto informace zpravidla obdržíme buď přímo od Vás, nebo prostřednictvím Vašeho zaměstnavatele (typicky jméno, funkce, pracovní adresa, pracovní e-mailová adresa, objednávky, služby, platební údaje, (případně údaje o výdajích), korespondence).

Používáme je v souvislosti s plněním naší smlouvy s Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem jako odběratel Vašich produktů nebo služeb, nebo pokud takový závazek neexistuje, používáme je, protože máme oprávněný obchodní zájem na provozování naší činnosti, kontaktování Vás v souvislosti s produkty nebo službami, které od Vás nebo Vašeho zaměstnavatele odebíráme, zpracování plateb, řízení našeho vztahu s Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem a sledování dodržování naší smlouvy, zásad a programů, který není nadřazen Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s ochranou informací o Vás.


Prodej našich produktů
 • vyřizování Vašich objednávek (včetně zasílání účtenek)
 • zpracovávání Vašich plateb 
 • poskytování záručních služeb

Tyto informace nám zpravidla poskytujete přímo vy nebo případně prostřednictvím svého zaměstnavatele (typicky jméno, funkce, pracovní adresa, pracovní e-mailová adresa, objednávky, služby, platební údaje, korespondence).

Používáme je k plnění našich smluvních závazků vůči Vám nebo Vašemu zaměstnavateli jako kupujícímu našich výrobků.

Poskytování služeb souvisejících s prodejem

 • vyřizování Vašich dotazů a požadavků
 • korespondence s Vámi 
 • obecná správa a řešení problémů 
 • správa vztahů

Tyto informace nám zpravidla poskytujete přímo vy nebo Váš zaměstnavatel.

Používáme je, protože máme oprávněný obchodní zájem na poskytování služeb souvisejících s prodejem Vám nebo Vašemu zaměstnavateli, který není nadřazen Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s ochranou informací o Vás.


Podpora podnikání a řízení vztahů (v rozsahu povoleném zákonem)

 • informování o relevantních novinkách, propagačních akcích a událostech 
 • správa našeho vztahu 
 • porozumění Vašim preferencím (např. které produkty nebo události by Vás mohly zajímat, nebo by mohly být lépe přizpůsobeny Vašim potřebám)
 • správa věrnostních programů
 • pozvání k účasti na anketách nebo kampaních průzkumu trhu a jejich správa 
 • průzkum trhu
 • vytváření marketingových strategií
 • správa marketingových kampaní 
 • přizpůsobení Vašich zkušeností s kontaktními místy PMI (například za účelem personalizace Vaší návštěvy, jako je pozdrav nebo návrhy, které by vás mohly zajímat)

Obvykle se jedná o kombinaci informací, které nám poskytnete (například Vaše jméno a kontaktní údaje a údaje ze sociálních médií); informací, které shromažďujeme automaticky (například pomocí technologie pro sledování používání kontaktních míst PMI); a (v rozsahu povoleném zákonem) informací, které získáme od třetích stran (například z veřejných příspěvků na sociálních sítích).

Používáme je na základě toho, že máme oprávněný obchodní zájem spravovat naše vztahy a informovat Vás o našem podnikání, produktech a událostech, provozovat kontaktní místa PMI a přizpůsobovat Vaše zážitky způsobem, který není nadřazen Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s ochranou informací o Vás.


Podpora podnikání a řízení vztahů (v rozsahu povoleném zákonem)

 • poskytování informací o přidružených společnostech PMI, jejich propagačních akcích, výrobcích a službách, prodejnách, akcích a regulaci tabákových výrobků a jejich správa; a vývoj a zdokonalování nástrojů k dosažení těchto účelů

Obvykle se jedná o kombinaci informací, které nám poskytnete (například Vaše jméno a kontaktní údaje a údaje ze sociálních médií), informací, které shromažďujeme automaticky (například pomocí souborů cookie a podobných technologií), a (v rozsahu povoleném zákonem) informací, které získáme od třetích stran (například z veřejných příspěvků na sociálních sítích).

Používáme je na základě oprávněného obchodního zájmu informovat Vás o těchto věcech, který není nadřazen Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s ochranou informací o Vás.

V některých zemích, kde to vyžaduje zákon, Vám tyto materiály zašleme v elektronické podobě pouze s Vaším souhlasem.


Správa podniku

 • obecné organizační řízení a vedení obchodních záznamů
 • správa životního cyklu smluvních partnerů (od navázání spolupráce po její ukončení)
 • správa a vedení záznamů o návštěvnách
 • správa a organizování akcí, školení a programů dodržování předpisů 
 • korespondence související s naším vztahem s Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem, včetně vyřizování Vašich dotazů a žádostí
 • vývoj, implementace, provoz a údržba IT systémů 
 • udržování bezpečnosti systémů, zařízení, informací a budov
 • provoz kontaktních databází a nástrojů pro spolupráci 
 • mezinárodní úkoly a cesty 
 • provozování bezpečného pracovního prostředí 
 • udržování ochrany a bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, návštěvníků a majetku přidružených společností PMI

Tyto informace zpravidla obdržíme buď přímo od Vás, nebo prostřednictvím Vašeho zaměstnavatele.

Používáme je, protože máme oprávněný obchodní zájem na provozování naší činnosti, řízení našich vztahů s Vámi a udržování bezpečnosti a integrity našich budov, informací a IT systémů, který není nadřazen Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s omezeným používáním informací o Vás.

 

Monitorování bezpečnosti a systémů

 • ověřování a kontroly přístupu a případné protokoly 
 • monitorování systémů, zařízení, internetových a e-mailových služeb PMI, ke kterým jste získali přístup 
 • monitorování přístupu do prostor PMI, dodávek do přidružených společností PMI a procesů souvisejících s bezpečností v našich prostorách 
 • umožnění a správa Vašeho používání systémů PMI, softwaru vydaného PMI (včetně internetových a e-mailových služeb), a zařízení PMI a informací PMI; monitorování jejich používání, včetně zajištění vhodného používání internetových a e-mailových služeb a vhodného zacházení s firemními informacemi (např. za účelem posouzení, zda nedošlo k porušení (ať už úmyslnému, nebo neúmyslnému) zásad společnosti týkajících se ochrany firemních informací
 

Tyto informace jsou shromažďovány automaticky nejrůznějšími způsoby, například prostřednictvím automatizovaných systémů a sledování zařízení a kamerových a zvukových záznamů v našich prostorách.

Používáme je, protože máme oprávněný obchodní zájem na zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti naší fyzické a digitální infrastruktury, informací a prostor, který není nadřazen Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s ochranou informací o Vás.

 

Podpora pro všechny výše uvedené účely

 • správa Vašich účtů

 • umožnění používání kontaktních míst PMI (například umožnění trvalého přihlášení do částí kontaktního místa, které jsou vyhrazeny pouze pro oprávněné uživatele, správa Vašich jazykových preferencí, Vaše propojení s nákupním košíkem) 

 • korespondence s Vámi 

 • vylepšování Vašich zkušeností 

 • správa a řešení problémů

 

Obvykle se jedná o kombinaci informací, které nám poskytnete (například jméno, heslo (nebo ekvivalentní údaje)), a informací, které shromažďujeme automaticky (například informace o Vašem zařízení a soubory cookie a podobné technologie sledování).

Používáme je na základě důvodů, které odpovídají účelu použití informací, který podporujeme. Například pokud spravujeme Váš účet za účelem podpory nákupu nebo poskytování poprodejního servisu, používáme tyto informace, abychom splnili naše smluvní závazky vůči Vám jako kupujícímu našich produktů; pokud spravujeme Váš účet, abychom Vás informovali o našich produktech, podporujeme tím rozvoj podnikání, a proto je používáme na základě oprávněného obchodního zájmu informovat Vás o těchto věcech, který není nadřazen Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s ochranou informací o Vás.

 

Obchodní analýzy a vylepšení

 • umožnění nám nebo našim obchodním partnerům informovat Vás o potenciálních příležitostech zapojit se do propagace produktů PMI 
 • pro účely obchodních analýz a vylepšení (včetně produktů, systémů, procesů a kanceláří PMI a prodejen, které prodávají produkty PMI, školení, akcí, digitálních kontaktních míst PMI, zařízení a informací, které my (nebo naše přidružené společnosti) poskytujeme Vám, Vašemu zaměstnavateli)
 

Obvykle se jedná o kombinaci informací, které nám poskytnete, informací, které shromažďujeme automaticky a (v rozsahu povoleném zákonem) informací, které získáme od třetích stran.

Používáme je na základě oprávněného obchodního zájmu analyzovat a zlepšovat naši obchodní výkonnost, naše produkty, systémy, procesy, kanceláře, prodejny, školení, akce, kontaktní místa PMI a zařízení a informace, které poskytujeme, a zájmu vyzvat ostatní, aby se zapojili do propagace produktů PMI, který není nadřazen Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s ochranou informací o Vás.

Porozumění Vašim postojům, názorům a rozhodnutím  

Obvykle se bude jednat o informace, které získáme z veřejně dostupných zdrojů třetích stran, například z webových stránek společnosti, vyhledávání na internetu nebo na platformách sociálních sítí, jako je LinkedIn, Facebook a Twitter, nebo které získáme přímo od Vás, například Vaše názory, které jste nám sdělili jako své veřejné názory.

Používáme je na základě toho, že máme oprávněný obchodní zájem sledovat a vyhodnocovat názory a rozhodnutí zúčastněných stran a mapovat způsob, jakým jejich názory a rozhodnutí mohou ovlivnit společnost PMI a její odvětví, který není nadřazen Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s ochranou informací o Vás.

V případech, kdy se naše použití informací o Vás neopírá o žádný z výše uvedených právních základů, nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon, Vás před zpracováním informací požádáme o souhlas (tyto případy budou zřejmé z kontextu).

V některých případech můžeme informace o Vás používat způsoby, které nejsou výše popsány. V takovém případě Vám poskytneme doplňující oznámení o ochraně osobních údajů, které takové použití vysvětlí. Každé doplňující oznámení byste si měli přečíst ve spojení s tímto oznámením.

S kým a za jakým účelem Vaše údaje sdílíme?

Informace o Vás můžeme sdílet:

 • s přidruženými společnostmi PMI;
 • se třetími stranami, které poskytují přidruženým společnostem PMI nebo Vám produkty či služby (např. odborní poradci, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé doručovacích služeb, auditoři a poskytovatelé informačních služeb);
 • s pečlivě vybranými obchodními partnery a reklamními agenturami přidružených společností PMI (v oblastech, které souvisejí s našimi produkty nebo jsou v souladu s jejich stylem a image), aby Vás mohli kontaktovat s nabídkami, o kterých se domnívají, že by Vás mohly zajímat, v souladu s Vašimi preferencemi, co se týče obchodních programů, vzdělávacích materiálů a školení; a
 • s dalšími třetími stranami, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon (například s regulačními orgány; orgány státní správy a odbornými poradci).
Informace o Vás sdílíme s jinými subjekty pouze v souladu s platnými zákony. Pokud tedy zákon vyžaduje Váš souhlas, nejprve Vás o něj požádáme.

Sdílení údajů s ostatními přidruženými společnostmi PMI

 • Informace o Vás budou sdíleny se společností Philip Morris International Management S.A. (se sídlem v Neuchâtel, Švýcarsko), která je místem centrální správy zpracování osobních údajů pro přidružené společnosti PMI. Informace o Vás mohou být sdíleny také se společností Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (se sídlem v Lausanne, Švýcarsko), která je poskytovatelem technologií pro přidružené společnosti PMI. Společnost Philip Morris Products S.A. a společnost Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (v rozsahu, v jakém má přístup) zpracovávají informace o Vás pro všechny účely popsané v tomto oznámení.
 • Pokud zajišťujeme služební cestu (například když navštívíte jinou přidruženou společnost PMI), mohou být informace o Vás sdíleny s přidruženou společností PMI, která je naším regionálním operačním centrem (pokud se liší od přidružené společnosti PMI, která informace shromáždila jako první), a to pro všechny účely popsané v tomto oznámení, s přidruženou společností PMI, která je regionálním operačním centrem pro přidruženou společnost PMI, do které cestujete, s přidruženou společností PMI, do které cestujete, a s přidruženou společností PMI odpovědnou za veškerá bezpečnostní opatření v souvislosti se služební cestou.
 • Informace o Vás mohou být sdíleny s jakoukoli jinou přidruženou společností PMI, kterou kontaktujete nebo se kterou obchodujete (pokud například prodáváte produkty nebo služby jiným přidruženým společnostem PMI nebo cestujete do jiných poboček PMI v době, kdy máte obchodní vztah s přidruženou společností PMI).

Podrobnosti o přidružených společnostech PMI a zemích, ve kterých jsou zřízeny, jsou k dispozici zde.

Další skutečnosti specifické pro jednotlivé země

Podle toho, ve které zemi se nacházíte, bychom Vás chtěli upozornit na některé další skutečnosti.

Pokud jste v Japonsku, zjistěte více...


Pokud jste v Japonsku, vezměte na vědomí, že informace o Vás sdílíme pro účely popsané v tomto oznámení s dalšími přidruženými společnostmi PMI na základě „společného užívání“ podle japonských zákonů o ochraně osobních údajů. Pokud tak činíme, společnost Philip Morris Japan Limited (PMJ) nadále zodpovědně spravuje Vaše osobní údaje, a od těch, se kterými tyto údaje sdílíme, požadujeme totéž. Dále, pokud se nacházejí mimo území Japonska, přijímáme přiměřená opatření v souladu s příslušnými zákony a předpisy.


Sdílení údajů s třetími stranami

 • V rozsahu povoleném platnými právními předpisy můžeme sdílet informace o Vás se třetími stranami, které poskytují přidruženým společnostem PMI nebo Vám produkty či služby (např. Váš zaměstnavatel, poradci, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé doručovacích služeb, prodejci, produktoví koučové, poskytovatelé informačních služeb a poskytovatelé ověřování věku).
 • V rozsahu povoleném platnými právními předpisy můžeme informace o Vás sdílet s pečlivě vybranými obchodními partnery a reklamními agenturami přidružených společností PMI z řad třetích stran (podle toho, co si můžete spojovat s našimi produkty, například proto, že mají podobný nebo doplňkový vzhled, styl nebo funkce), aby Vás mohli kontaktovat s produkty, službami a propagačními akcemi, o kterých se domnívají, že by Vás mohly zajímat, v souladu s Vašimi preferencemi.
 • Informace o Vás můžeme sdílet s dalšími třetími stranami, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon, například: s regulačními orgány; orgány státní správy; v reakci na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo jiných státních úředníků; pokud považujeme jejich zpřístupnění za nezbytné nebo vhodné k zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě nebo v souvislosti s vyšetřováním podezření na nezákonnou činnost nebo skutečné nezákonné činnosti; a v souvislosti s organizační restrukturalizací.
 • Pokud zajišťujeme služební cestu (např. pokud navštěvujete jinou pobočku PMI), mohou být informace o Vás sdíleny s třetími stranami, které zajišťují cesty, poskytují dopravu nebo služby související s cestováním, jako jsou cestovní kanceláře, poskytovatelé online rezervací, zprostředkovatelé prodeje letenek, letecké společnosti, půjčovny automobilů, poskytovatelé železniční dopravy a hotely. Tyto třetí strany použijí informace o Vás pro své vlastní účely (např. pro splnění svých povinnosti poskytnout Vám dopravu nebo ubytování) s tím, že byste se měli seznámit s jejich oznámením o ochraně osobních údajů, kde najdete další podrobnosti o tom, jak informace o Vás používají. 

Kam mohou být informace o Vás zasílány?

Stejně jako každá nadnárodní organizace i přidružené společnosti PMI předávají informace po celém světě. V souladu s tím mohou být informace o Vás předávány celosvětově (například pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), mohou být Vaše informace předávány mimo území EHP; pokud se nacházíte v Austrálii, mohou být Vaše informace předávány mimo území Austrálie).

Při používání informací, jak je popsáno v tomto oznámení, mohou být informace o Vás předány buď v rámci země nebo území, kde byly shromážděny, nebo mimo ně, včetně země nebo území, které nemusí mít rovnocenné standardy ochrany údajů.

Přidružené společnosti PMI působící v EHP předávají osobní údaje přidruženým společnostem PMI a jejich poskytovatelům služeb mimo EHP například za účelem usnadnění fungování globálního podnikání. Ve všech případech bude předávání:

Ve všech případech budou v těchto zemích nebo na těchto územích uplatněna odpovídající bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí v mnoha zemích světa, zejména v EHP, Švýcarsku, USA, Kanadě, Indii, na Filipínách, v Indonésii a Austrálii.

Jak chráníme informace o Vás?

Zavádíme vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, které uchováváme, před neoprávněným zpřístupněním, použitím, změnou nebo zničením. V případě potřeby používáme šifrování a jiné technologie, které mohou přispět k zabezpečení Vámi poskytnutých informací. Od našich poskytovatelů služeb také vyžadujeme, aby dodržovali přísné požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení.

Jak dlouho budou informace o Vás uchovávány?

Informace o Vás budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny. Poté je vymažeme. Tato doba se bude lišit v závislosti na účelu, pro který byly informace shromážděny. Upozorňujeme, že za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání informací. Někdy jsme také ze zákona povinni informace uchovávat, například pro daňové a účetní účely.

Údaje obvykle uchováváme na základě kritérií popsaných v tabulce níže:

 Typ
 Vysvětlení / obvyklá kritéria pro uchovávání
 • záznamy v databázi 

Pokud jste fyzická osoba, která nám poskytuje služby (přímo nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele), většina informací ve Vašem profilu se uchovává po dobu trvání našeho vztahu s Vámi, např. dokud nám poskytujete služby, nakupujete produkty, používáte digitální kontaktní místo nebo reagujete na naše sdělení. Některé položky Vašeho marketingového profilu, například historie Vašich nákupů, však po určité době přirozeně zastarávají, takže je automaticky mažeme po uplynutí stanovených lhůt podle účelu, pro který jsme je shromáždili.

 • obchodní a platební záznamy 

Záznamy o fakturách, prodejích, nákupech, provedených a přijatých platbách a související dokumenty (například smlouvy a e-maily) uchováváme v souladu s firemními a daňovými požadavky, obvykle po dobu 11 let. Rovněž uchováváme záznamy o kontrolách provedených u dodavatelů po dobu, po kterou jsme povinni plnit naše zákonné a regulační povinnosti.

 • záznamy o návštěvách 

Pokud navštívíte naše budovy, záznamy o návštěvách uchováváme obvykle pouze po dobu několika měsíců.

 • kamerový systém (CCTV)

Pokud navštívíte naše budovy, záznamy z kamerového systému uchováváme obvykle pouze po dobu několika dnů až několika týdnů v závislosti na konkrétním účelu pořízení záznamu.

 • nákupy a záruky 

Pokud si zakoupíte zboží, uchováváme údaje o něm po dobu nezbytnou k dokončení prodeje a ke splnění případných zákonných povinností (například pro účely daňové a účetní evidence). Pokud se zároveň zaregistrujete pro záruku na produkt PMI, uchováváme o tom podrobnosti po dobu, která je pro záruku relevantní.

 • péče o zákazníky 

Pokud se obrátíte na oddělení péče o zákazníky, pořídíme si záznam Vašeho dotazu a uchováme jej, dokud bude relevantní pro náš vztah, například pokud budete potřebovat, abychom Vám vyměnili zařízení v záruce. Jiné záznamy relevantní pro péči o zákazníky (například automatický záznam telefonického hovoru, ve kterém nás žádáte o nasměrování na prodejnu) mohou být relevantní pouze do doby, než budou pořízeny záznamy trvalejší povahy, a budou uchovávány pouze dočasně.

 • záznamy o auditu systému 

Záznamy o auditu systému se uchovávají obvykle po dobu 18 měsíců.

 • obchodní analýzy 

Údaje z obchodních analýz jsou obvykle shromažďovány automaticky, když používáte kontaktní místa PMI, a krátce poté jsou anonymizovány/agregovány.

Jaká máte práva a možnosti?

V souvislosti s informacemi, které o Vás máme, můžete mít některá nebo všechna následující práva:

 • požadovat, abychom Vám k nim poskytli přístup;
 • požadovat, abychom je opravili, aktualizovali nebo vymazali;
 • požadovat, abychom za určitých okolností omezili jejich používání;
 • vznášet za určitých okolností námitky proti jejich používání;
 • odvolat svůj souhlas s jejich používáním;
 • na přenositelnost údajů za určitých okolností;
 • odhlásit se z používání těchto informací pro přímý marketing; a
 • podat stížnost u dozorového úřadu ve Vaší zemi (pokud existuje).

Nabízíme Vám snadné způsoby, jak tato práva uplatnit, například pomocí odkazů „odhlásit odběr“ nebo uvedením kontaktní adresy ve zprávách, které obdržíte, nebo pomocí kontaktů uvedených v odstavci „na koho se obrátit s dotazy?“ na konci tohoto oznámení.

Některé mobilní aplikace, které nabízíme, Vám mohou rovněž zasílat tzv. push notifikace, například o nových produktech nebo službách. Tyto zprávy můžete zakázat v nastavení telefonu nebo aplikace.

Práva, která máte, závisí na zákonech Vaší země. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, máte práva uvedená v následující tabulce. Pokud se nacházíte jinde, můžete se na nás obrátit (viz odstavec „na koho se obrátit s dotazy“ na konci tohoto oznámení) a dozvědět se více.

Právo ohledně informací, které o Vás máme
Další podrobnosti (poznámka: na všechna tato práva se vztahují určitá zákonná omezení)
 • požadovat, abychom Vám k nim poskytli přístup

Jedná se o potvrzení:

 • zda zpracováváme informace o Vás či nikoli;
 • našeho jména a kontaktních údajů; 
 • účelu zpracování; 
 • kategorií daných informací; 
 • kategorií osob, s nimiž tyto údaje sdílíme, a v případě, že se některá z osob nachází mimo EHP a nevztahuje se na ni rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ochrany, potvrzení, že se jedná o vhodné záruky ochrany informací; 
 • zdroje těchto informací (pokud ho máme k dispozici) v případě, že jsme je neshromáždili od Vás;
 • existence automatizovaného rozhodování (pokud nějaké provádíme, na což budete upozornění), včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás podobným způsobem významně dotýká, a informací o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro Vás; a
 • kritérií pro určení doby, po kterou budeme informace uchovávat.

Na Vaši žádost Vám poskytneme kopii informací o Vás, které používáme (pokud tím nebudou dotčena práva a svobody jiných osob).

 • požadovat jejich opravu nebo aktualizaci

To platí v případě, že informace, které uchováváme, jsou nepřesné nebo neúplné

 • požadovat jejich vymazání

To platí, pokud:

 • informace, které uchováváme, již nejsou nezbytné pro účely, pro které je používáme;
 • informace používáme na základě Vašeho souhlasu a Vy tento souhlas odvoláte (v takovém případě si zapamatujeme, že Vás již nebudeme kontaktovat, pokud nám neřeknete, že chcete, abychom vymazali všechny informace o Vás, v takovém případě budeme Vaše přání respektovat);
 • informace používáme na základě oprávněného zájmu a po Vaší námitce zjistíme, že nemáme převažující zájem na jejich dalším používání;
 • informace byly získány nebo použity protiprávně; nebo
 • je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.
 • požadovat omezení jejich zpracovávání 

Toto právo platí dočasně, dokud se Vaším případem nebudeme zabývat, pokud:

 • zpochybníte správnost informací, které používáme, nebo 

 • jste vznesli námitku proti našemu používání informací na základě oprávněného zájmu

(pokud svého práva v těchto případech využijete, vyrozumíme Vás předtím, než tyto informace opět použijeme).

Toto právo platí také v případě, že:

 • naše používání je nezákonné a vy nesouhlasíte s vymazáním údajů; nebo 

 • tyto údaje už nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k doložení právního případu.

 • vznést námitku proti našemu zpracování

Zde máte dvě práva:

 • pokud informace o Vás používáme k přímému marketingu: můžete se „odhlásit“ (bez nutnosti zdůvodnění), a my Vaší žádosti vyhovíme; a
 • pokud informace o Vás používáme na základě oprávněného zájmu pro jiné účely než k přímému marketingu, můžete vznést námitku proti jejich používání pro tyto účely, přičemž nám vysvětlíte svou konkrétní situaci, a my Vaši námitku zvážíme.

 

 • odvolat svůj souhlas s jejich použitím

To platí, pokud je právním základem, na kterém informace o Vás používáme, souhlas. Tyto případy budou zřejmé z kontextu.

 • na přenositelnost údajů

Pokud:

 • jste nám poskytli údaje; a
 • my tyto údaje používáme automatizovaně, a buď na základě Vašeho souhlasu, nebo na základě plnění smluvních povinností vůči Vám,

pak máte právo získat tyto údaje od nás zpět v běžně používaném formátu a právo požadovat, abychom údaje předali někomu jinému, pokud je to pro nás technicky proveditelné.

 • podat stížnost u dozorového úřadu ve Vaší zemi

Každá země Evropského hospodářského prostoru musí pro tento účel určit jeden nebo více orgánů veřejné moci.

Jejich kontaktní údaje najdete zde:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

V případě ostatních zemí se prosím obraťte na webové stránky orgánu Vaší země.

Další skutečnosti specifické pro jednotlivé země

V závislosti na tom, ve které jste zemi, můžete mít některá další práva.

Pokud jste ve Francii...

Pokud jste ve Francii, máte právo nám dát pokyny ohledně informací, které o Vás uchováváme, pro případ Vašeho úmrtí (konkrétně, zda je máme uložit nebo vymazat a zda mají mít ostatní právo je vidět). Můžete:
 • vydat obecné pokyny poskytovateli digitálních služeb, který je zapsán u Francouzského úřadu pro dohled nad ochranou údajů (tzv. „CNIL“) (tyto pokyny se vztahují na veškeré použití informací o Vás); nebo
 • nám dát konkrétní pokyny, které se vztahují pouze na naše používání informací o Vás.
Na základě Vašich pokynů můžeme být povinni předat informace o Vás třetí straně (pokud však informace budou obsahovat informace o jiných osobách, může naše povinnost respektovat i jejich práva na ochranu soukromí znamenat, že Vaše pokyny nebudeme moci přesně dodržet). Můžete určit třetí stranu, která bude odpovědná za zajištění dodržení Vašich pokynů. Pokud třetí stranu tímto způsobem nejmenujete, budou Vaši nástupci (pokud ve svých pokynech neurčíte jinak) oprávněni vykonávat Vaše práva k informacím o Vás i po Vaší smrti:
 • za účelem správy Vaší pozůstalosti (v takovém případě budou mít Vaši nástupci přístup k informacím o Vás, aby zjistili a získali informace, které by mohly být užitečné pro správu Vaší pozůstalosti, včetně jakéhokoli digitálního zboží nebo údajů, které by mohly být považovány za rodinnou památku, která je přenosná na Vaše nástupce); a
 • za účelem zajištění toho, aby strany, které používají informace o Vás, vzaly na vědomí Vaši smrt (například uzavření Vašeho účtu a omezení jeho užívání nebo aktualizace informací o Vás).
Své pokyny můžete kdykoli změnit nebo odvolat. Další informace týkající se zpracování informací o Vás v případě Vaší smrti naleznete v článku 40-1 zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978. Když zemřete, přestanete v důsledku toho používat svůj účet a my vymažeme informace o Vás v souladu s našimi zásadami pro uchovávání (podrobnosti viz odstavec „Jak dlouho budou informace o Vás uchovávány?“).

Pokud jste v Austrálii, zjistěte více…

Pokud jste v Austrálii, platí pro Vás následující doplňující informace:
 • pokud nám neposkytnete své osobní údaje, nemusíme být schopni (podle okolností) Vám poskytnout Vámi požadované informace, produkty nebo služby; nebo s Vámi (nebo Vaším zaměstnavatelem) navázat či spravovat obchodní nebo podnikatelský vztah; a
 • naše zásady ochrany osobních údajů (dostupné na adrese https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) vysvětlují: (i) jak můžete získat přístup k osobním údajům, které o Vás uchováváme, a jak je můžete opravit; (ii) jak můžete podat stížnost týkající se našeho nakládání s Vašimi osobními údaji; a (iii) jak vyřídíme jakoukoli stížnost.

Na koho se obrátit s dotazy?

Pokud máte jakékoli dotazy nebo si přejete uplatnit některé ze svých práv, kontaktní údaje na příslušnou přidruženou společnost PMI a případně na pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete zde. Kontaktní údaje uvádíme také ve všech sděleních, která Vám přidružená společnost PMI zašle.

Pokud ve Vaší zemi existuje úřad pro ochranu osobních údajů, máte právo se na něj obracet s jakýmikoli dotazy nebo obavami. Pokud příslušná přidružená společnost PMI nedokáže Vaše dotazy nebo obavy vyřešit, máte rovněž právo domáhat se soudní ochrany u vnitrostátního soudu.

Změny těchto zásad

Toto oznámení (a jakékoli doplňující oznámení o ochraně osobních údajů) můžeme čas od času aktualizovat. Pokud to vyžaduje zákon, budeme Vás o změnách informovat; a dále, pokud to zákon vyžaduje, požádáme Vás o souhlas se změnami.

Naposledy upraveno 1. března 2022. Předchozí verze tohoto oznámení naleznete zde.